Za aký čas?

Likvidácia firmy je administratívne a účtovne náročný proces, pri ktorom musí likvidátor konať tak, aby smeroval k ukončeniu podnikateľskej činnosti firmy. To znamená, že firma ešte môže pri vstupe ďalej poskytovať svoje služby a predávať tovary, avšak nesmie už prijímať nové zákazky, ale len dokončovať zazmluvnené a dopredávať tovary.

Celý proces od vstupu do likvidácie po výmaz z Obchodného registra trvá 6 mesiacov v prípade, že sa na konci tohto obdobia nezistia podlžnosti voči Daňovému úradu či Sociálnej poisťovni. Ak sa takéto záväzky zistia, proces trvá minimálne 12 mesiacov.